ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 3

ეს გვერდი რედაქტირების პროცესშია. სასწავლო მასალებისათვის მიჰყევით ამ ბმულს

 • Runtime Type Information პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა: 
  1. Bruce Eckel, Thinking in Java 4th Edition - თავი Type Information 
  2. Ian F. Darwin, Java Cookbook, 2nd Edition - თავი 25, Introspection, or "A Class Named Class"

 • ანოტაციები და მეტა-ინფორმაცია პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. Bruce Eckel, Thinking in Java 4th Edition - თავი Annotations 
  2. Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java™ 2 Volume II - Advanced Features, Seventh Edition - თავი 13, Annotations

 • Java DB - შესავალი  პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. მასალები, გამოქვეყნებული Apache Derby-ს საიტზე
  2. ბოლო ოფიციალურ ვერსიიდან ფაილები Getting Started with Java DB (getstartderby.pdf), Java DB Developer's Guide (derbydev.pdf), Java DB Reference Manual (refderby.pdf)
  საჭირო ხელსაწყო: IBM Cloudscape Workbench და Aqua Data Studio 

 • Java Persistence API - შესავალი პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  სადემონსტრაციო პროგრამის გასაშვებად საჭიროა გადმოიწეროთ Hibernate Core და Hibernate EntityManager, შემდეგ კი დაუმატოთ jar ფაილები პროექტს. საჭირო ფაილების ჩამონათვალი იხილეთ პრეზენტაციაში

  დასამუშავებელი მასალა:
  1. Bill Burke, Richard Monson-Haefel - Enterprise Java Beans 3.0 - თავი 5, Persistence: EntityManager თავი 6, Mapping Persistent Objects და თავი 9, Queries and EJB QL
  2. Christian Bauer, Gavin King - Java Persistence with Hibernate - პარაგრაფი 2.2 Starting a Java Persistence project და თავი 4, Mapping persistent classes

 • Java Persistence API - მიმართებები პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა (დაზუსტდება მოგვიანებით)
  1. Bill Burke, Richard Monson-Haefel - Enterprise Java Beans 3.0
  2. Christian Bauer, Gavin King - Java Persistence with Hibernate

 • ტექნოლოგია Java Servlets პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  სადემონსტრაციო პროგრამის გასაშვებად რეკომენდებულია ასევე წაიკითხოთ სპეციალური დამატება
  დასამუშავებელი მასალა დაზუსტდება მოგვიანებით

 • ტექნოლოგია Java Server Pages პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  დასამუშავებელი მასალა დაზუსტდება მოგვიანებით

 • Java Servlets და JSP - გაგრძელება პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა დაზუსტდება მოგვიანებით

 • XML - Extensiable Markup Language პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. XML (Wikipedia)
  2. XML Tutorial საიტზე w3schools.com 
  3. All about JAXP Part 1 

 • W3C XML Schema პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. XML Schema Tutorial საიტზე w3cschools.com
  2. Validating with XML Schema

 • XPath პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. XPath Tutorial საიტზე w3schools.com
  2. The Java XPath API

 • Java Architecture for XML Binding (JAXB) პრეზენტაცია სადემონსტრაციო პროგრამა
  დასამუშავებელი მასალა:
  1. The Java (TM) Web Services Tutorial, თავი 2, Binding between XML Schema and Java Classes  და თავი 3, Using JAXB

 • პარალელიზმი და კონკურენცია პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა
  1. Bruce Eckel, Thinking in Java 4th Edition (თავი დაზუსტდება მოგვიანებით)

 • სერიალიზაცია პრეზენტაცია
  დასამუშავებელი მასალა
  1. Bruce Eckel, Thinking in Java 4th Edition (თავი დაზუსტდება მოგვიანებით)
ć
Mikheil Kapanadze,
May 22, 2010, 12:34 AM
ć
Mikheil Kapanadze,
May 22, 2010, 12:31 AM
Comments