Java SE-ს ინსტალაცია

იმის შესამოწმებლად, დაყენებულია თუ არა Java თქვენს კომპიუტერზე, უნდა გაუშვათ ოპერაციული სისტემების ბრძანებათა ინტერპრეტატორი (დააჭირეთ Start შემდეგ Run. Open-ველში ჩაწერეთ cmd და დააჭირეთ OK). შემდეგ მასში უნდა აკრიფოთ ბრძანება java -version

სასურველი შედეგი

java version "1.6.0_01"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_01-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_01-b06, mixed mode, sharing)


თუკი სასურველი შედეგი მიიღეთ, ეს ნიშნავს რომ თქვენს კომპიუტერზე დაყენებულია Java Runtime Environment (JRE) რომელიც სრულიად საკმარისია პროგრამების შესასრულებლად. მაგრამ Java-პროგრამების კომპილაციისათვის საჭიროა არა JRE არამედ JDK, იგივე Java SE. მისი არსებობის უტყუარი ინდიკატორი არის javac უტილიტის არსებობა. ამის შემოწმება შესაძლებელია ბრძანებით javac -version რომელმაც შეიძლება დააბრუნოს ასეთი რამ:

სასურველი შედეგი

javac 1.6.0_01

თუკი ყველაფერმა წარმატებით ჩაიარა, ე.ი. თქვენს კომპიუტერზე JDK წარმატებითაა დაყენებული. აქვე შევნიშნავ, რომ მაგალითში მოყვანილი ვერსიები შეიძლება არ ემთხვეოდეს თქვენს კომპიუტერზე არსებულ ვერსიებს.

ინსტალაცია სტანდარტული სქემით


Sun Java SE-ს ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ოფიციალური საიტიდან. ამ სტატიის დაწერის მომენტში ყველაზე ბოლო ვერსიაა JDK 6 Update 7 ხოლო Java SE 6 Update 10 იმყოფება გამოშვების კანდიდატის (Release Candidate) მდგომარეობაში. საერთოდ, დამწყებთათვის ყოველთვის რეკომენდაბულია სტაბილური ვერსიების გამოყენება.

ვერსია Microsoft Windows-ისათვის ჩვეულებრივი საინსტალაციო პაკეტია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავაინსტალიროთ JDK ნებისმიერ ადგილას. თუმცა მე რეკომენდაციას ვუწევ რომ ინსტალაციის დირექტორიის სრული მისამართი არ შეიცავდეს სიმბოლო ”ჰარს”, როგორც ამას სტანდარტული ინსტალაცია გვთავაზობს (C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_07 დირექტორიაში). სჯობს, მივუთითოთ სხვა დირექტორია. მაგალითად, c:\development\jdk1.6.0_07

ინსტალაციის პროცესი ასევე გულისხმობს ე.წ. Public JRE -ს ინსტალირებას. ეს პაკეტი განკუთვნილია ბროუზერებთან ინტეგრაციისა და სხვა მიზნებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ ის საერთოდ არ დააინსტალიროთ, ანდა დატოვოთ ნაგულისხმევი დირექტორია, C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07

პროცესის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ინსტალაციის სისწორე ისევე, როგორც მითითებულია წინა პარაგრაფში.

ინსტალაცია ფაილების გადაწერით


თუკი თქვენ გსურთ JDK-ს დაყენება ისეთ კომპიუტერზე სადაც ადმინისტრატორის უფლებები არ გაქვთ (მაგალითად, უნივერსიტეტში), შეგიძლიათ სცადოთ ინსტალაციის მარტივი მეთოდი. ამისათვის თქვენ უნდა აიღოთ JDK-ს ინსტალაციის დირექტორია ისეთი კომპიუტერიდან, სადაც პაკეტი უკვე ინსტალირებულია და ხელით გადაწეროთ c:\development დირექტორიაში. როგორც ზემოთ აღინიშნა, დავუშვათ რომ ეს დირექტორიაა C:\development\jdk1.6.0_07

ამის შემდეგ საჭიროა მოხდეს გარემოს ცვლადების კონფიგურირება რათა ინსტალაციამ სწორად იმუშაოს. ამისათვის My Computer-ის კონტექსტური მენიუდან (მარჯვენა ღილაკის დაჭერით) ვიძახებთ Properties პუნქტს. გადავდივართ Advanced ჩანართზე და ვაწვებით ღილაკს Environment Variables

 


ამ დროს System Variables -ის რედაქტირების ღილაკები შეიძლება ჩამქრალი იყოს. აქედან გამომდინარე, მოგვიწევს User Variables-ის რედაქტირება. ჯერ განვსაზღვროთ ცვლადი JAVA_HOME. ამისათვის დავაჭიროთ New-ს და გამოსულ პატარა ფანჯარაში ზემო ველში შევიყვანოთ JAVA_HOME ხოლო ქვემოთ კი C:\development\jdk1.6.0_07

გარდა ამისა, განვსაზღვროთ მეორე ცვლადი, PATH რომელიც აგანსაზღვრავს დირექტორიებს, რომლებიდანაც იძახება შესრულებადი ფაილები. ჩვენ გვჭირდება რომ java -version და javac -version ბრძანებები მუშაობდნენ, ამიტომ დაგვჭირდება ამ ცვლადის რედაქტირება. როგორც მოყვანილ სურათზე ჩანს, ამჟამად ეს ცვლადი ცარიელია. შეიძლება ის საერთოდ არ არსებობდეს.

  • თუკი არ არსებობს, შევქმნათ ახალი ცვლადი New-ს დაჭერით და მნიშვნელობაში ჩავწეროთ %JAVA_HOME%\bin
  • თუკი არსებობს, მაშინ რედაქტირებისას წინიდან მივუწეროთ %JAVA_HOME%\bin; (წერტილმძიმე ბოლოში აუცილებელია, თუკი Value-ში რამე წერია!)

ამ ყველაფრის შემდეგ შევამოწმოთ Java-ს ინსტალაცია ისევე, როგორც ეს სტატიის დასაწყისში გავაკეთეთ.
Comments